موسیقی چیست؟

به مجموعه صدا های آلات صدا دار كه بتوان ،

یك صدای دل نشین ایجاد كرد موسیقی میگویند.

انواع موسیقی:

موسیقی را به جهانی و سنتی تقسیم میكنند.

موسیقی جهان و سبك های آن:

موسیقی جهان به 3 دسته ی كلی میتوان تقسیم كرد:

1-  سبك   پاپ

2-   سبك   كلا سیك

3-   سبك   جاز

سبك پاپ:

سبكی است كه بیشتر در این دوره جوانان را به روی آورده اند،

وبه قول خودمانی  همان آهنگ های اكسیژن یا مانند همان آهنگ هایی

كه آرش خوانده است و یا مانند آقای بنجامین كشور خودمان.

سبك كلاسیك:

سبكی است كه در كشور خودمان وكشورهای اسلا می  بیشتراست‌‍‍‌،

در عربستان .شاید بگویید آین آهنگ هایی كه عربستان دارد آهنگ عربی است؟

درست است ولی ما به سبك آن مینگریم.

و سبك جاز:

سبك جاز، جای بسیار خوبی در جامعه ی موسیقی برای خود باز كرده است،

و از طرفداران خیلی زیادی برخوردار است.

وبه خصوص دركشورهای آزادی مانند آمریكا،انگلستان، وبه خصوص در اسپانیا، و... است.

  موسیقی سنتی:

مو سیقی سنتی به 2 دسته تقسیم میكنند.

1-   سبك محلی

2-   سبك تاریخی

سبك محلی:

سبكی است در محلات یك كشور وجود دارد مانند همین سبك های

آذربایجانی و لرستانی و بندر عباسی و... است.

سبك تاریخی:

سبكی است كه در طول تاریخ یك كشور توسط همان كشور ابدا گردیده است، مانند

سبك های ایرانی كه در قدیم بوده است ، سبك های هخامنشیان، شاید بگویید

كه در آن دوران آهنگ و... نبوده است؟ ولی باور كنید كه این اطلاعات كاملاً درست

است درآن زمان یك یا چند آلات موسیقی را خود ایرانیان به وجود آورده اند مانند كمانچه

 

که امروز  پیشرفت كرده وبه نام viualon  است.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 دی 1388    | توسط: محمد ابطحی    |    | نظرات()